Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson

Särskilda avtalstyper 1 (1976)

gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra uppdrag

Bertil Bengtsson

14 uppsatser 1983-1991 (1992)

ersättningsrätt, kontraktsrätt, fastighetsrätt, offentlig rätt och processrätt

Bertil Bengtsson

Threat to the peace (1998)

the interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter

Inger Österdahl

Implementing human rights in Africa (2002)

the African Commission on Human and Peoples' Rights and individual communications

Inger Österdahl

Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten (1991)

inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m.m.

Bertil Bengtsson

Försäkringsgivarens regressrätt (1953)

The insurer's right of subrogation

Jan Hellner

Unsafe ports and berths (1967)

a comparative study of the charterer's liability in Anglo-American and Scandinavian law

Jan Ramberg

Juridisk argumentation (1990)

en lärobok i allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Vad är rätt? (1995)

om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation

Aleksander Peczenik

Juridikens teori och metod (1995)

en introduktion till allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Successiva transporter (1968)

en studie i transportöransvar

Kurt Grönfors

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

Spedition och fraktavtal (1983)

med kommentar till Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser

Jan Ramberg

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren

Konkurrens och priser i Norden (1971)

en komparativ studie av konkurrens- och prislagstiftningens syften och medel i de nordiska länderna

Ulf Bernitz

Passivitet (1965)

en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie

Hjalmar Karlgren

Säljarens kontrollansvar (2004)

skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt köplagen och CISG

Björn Sandvik

Straffrättens konkurrensproblem (1974)

en undersökning av förhållandet mellan straffbud

Madeleine Leijonhufvud

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Consumer protection in Sweden (1986)

legislation, institutions and practice

Ulf Bernitz, John Draper

Svensk marknadsrätt (1991)

etablering, konkurrens, prissättning, marknadsföring, produktsäkerhet, konsumentskydd

Ulf Bernitz

Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar (1988)

en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet

Hans-Gunnar Axberger

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 1

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 2

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 3

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 4

Peter Westberg

Allmän plats (1978)

om samspelet mellan politirätt, privaträtt och socialrätt

Hans Ragnemalm

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

21 uppsatser (2003)

skadestånd och försäkring, grundlag, fastighetsrätt och miljö, ur domarens synvinkel

Bertil Bengtsson

Oskäliga avtalsvillkor inom civilrätten (1984)

en analys av svensk och dansk praxis kring 36 § avtalslagen

Jeannette Katzin Asketorp

Obehöriga förfaranden med värdepapper (1981)

en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Henrik Hessler

Allmän sakrätt (1973)

om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer

Henrik Hessler

Förhandlingsspelet (1989)

om affärsförhandling och kontraktsskrivning

Stefan Lindskog

Korruption (2002)

en översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Thorsten Cars

Avtalsfrihet och rättvisa (2012)

en rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

Börsjuridik (1985)

introduktion och litteraturanvisningar

Per Samuelsson

Civil olydnad (1993)

om staten, lagen och moralen

Dan Hanqvist

EG-rättens processuella verkan (1996)

en aspekt av fenomenet direkt verkan där internationell processrätt och domstolarnas roll står i centrum

Dan Reuterswärd

Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Eva Lindell-Frantz, Carl Martin Roos

Konsensus (2002)

förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

Eva Ryrstedt

Fastighetsmäklaren (1982)

en civilrättslig studie

Ulf Cervin

Pressetiken i praktiken (1991)

en översikt av PO/PON:s praxis

Thorsten Cars

Nya jordabalken (1983)

kap. 16 och 18 Hävd och godtrosförvärv

Henrik Hessler

Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger

Läromedelsrätt (1972)

upphovsrättslagen och fotolagen i tillämpning vid universitet och högskolor

Gunnar Karnell

Miljöprocess (2001)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 1

Per Henrik Lindblom

Miljöprocess (2002)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning

Per Henrik Lindblom

Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz