Länkar till andra digitaliseringsprojekt

Här finns länkar till flera nordiska projekt som rör digitalisering av juridisk litteratur och andra rättskällor.

Böcker

Projekt jurabog
Digitalisering av äldre dansk juridisk litteratur i samarbete mellan Köpenhamns universitet, Det Kongelige Bibliotek och danska förlag.

Sjörättsbiblioteket
Digitalt bibliotek för nordisk sjö- och transporträttslig litteratur. Projektet bedrivs i samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur samt Svenska sjörättsföreningen.

Juridiska biblioteket - Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Ett urval av stiftelsens rättsvetenskapliga skriftserier - Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten och Rättsvetenskapliga biblioteket – i digital form. Projektet bedrivs i samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur.

Institutet för Rättshistorisk forsning – Olinska stiftelsen
Stiftelsens bokserier Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier och Rättshistoriska skrifter fritt tillgängliga på stiftelsens webbplats.

Juristförlaget i Lund
Flertalet publikationer från Juristförlaget och Juridiska föreningen i Lund fritt tillgängliga som pdf.

Förarbeten

Digitaliserade SOU:er
Här kan du bläddra bland alla SOU:er som publicerades mellan 1922 till och med 1999.

Digitaliserat riksdagstryck
Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970. Riksdagsförvaltningen har digitaliserat och Kungliga biblioteket tillgängliggjort.

Norges offentlige utredninger (NOU)
Digitalisering av NOU 1972-2009 utförd av Nasjonalbiblioteket.

Stortinget – Historiske dokumenter
Äldre norskt riksdagstryck 1814-2005.

Kommissionsbetænkninger – Det Kgl. Bibliotek
Danska offentliga utredningar digitaliserade från 1950 och framåt.

e-Folketingstidende
Digital tillgång till danska Folketingstidende 1953 till 2008-09 och Rigsdagstidende 1849-50 till 1953.

Finlands riksdag – digitaliserat riksdagstryck
Digitaliserat finskt riksdagstryck 1907-2000.

Althingistidindi
Digitaliserat isländskt parlamentstryck 1845-2009.

Tidskrifter m.m.

Svensk juristtidning (SvJT)
Arkiv med artiklar från starten 1916 och framåt fritt tillgängligt.

Scandinavian Studies in Law
Artiklar från volym 1 och framåt i skriftserien fritt tillgängliga.

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
Arkiv med artiklar från 1949 och framåt fritt tillgängligt.

Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender
Rättsfallspublikationen är fritt tillgänglig 2018-, med länkar till äldre kommentarer 1988- och Sjörättsbibliotekets digitalisering av äldre volymer.

Nordiska juristmötet
Arkiv med artiklar från de nordiska juristmötena 1948 och framåt.

MarIus
Arkiv med den sjörättsliga tidskriften MarIus och årsboken SIMPLY fritt tillgängliga via Sjørettsfondet.

LawPub
En samlad plattform för juridisk utgivning – tidskrifter och böcker – som har anknytning till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, genom Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur.