Stadgar

(Registrerade hos Länsstyrelsen i Stockholm den 25 augusti 2020)

STIFTELSEN FÖR TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV JURIDISK LITTERATUR – INSAMLINGSSTIFTELSE

Det är viktigt för framtiden och för rättssäkerheten i Sverige att svensk juridisk litteratur finns tillgänglig under juristutbildningen, för juridisk forskning, i den praktiska juridiska verksamheten och i domstolarna. Många äldre titlar går i dagsläget inte att köpa då titlarna försvunnit från biblioteken och förlagen. De resurser som inte finns digitalt tenderar också att bli bortglömda med minskad kvalitet på rättsutredningarna som följd. Festskrifter är av stor betydelse och innehåller viktigt material, samtidigt som rättighetsfrågorna försvåras av att dessa verk har många författare. Inspirerade av det danska projektet Jurabog bildas nu en svensk stiftelse för att digitalisera och tillgängliggöra svensk juridisk litteratur.

 • § 1. Bakgrund

Stiftelsen har bildats genom ett förordnande av justitierådet Johnny Herre, professorn Torbjörn Ingvarsson och advokaten André Andersson.

 • § 2. Stiftelsens namn och säte

Stiftelsens namn och firma är ”Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – insamlingsstiftelse”.

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Stockholm.

 • § 3. Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är verka för att juridisk litteratur som givits ut i Sverige eller på det svenska språket görs digitalt tillgänglig för forskarsamhället och andra intresserade utan kostnad.

 • § 4. Uppfyllande av ändamålet

Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva aktivt arbete med att be författare, förlag och andra rättighetshavare om tillstånd för digitalisering och tillgängliggörande.

Stiftelsen ska föra register över erhållna tillstånd och på ändamålsenligt sätt dokumentera att tillstånd för tillgängliggörande från berörda rättighetshavare har lämnats. Eventuella inskränkningar i hur verket får göras tillgängligt ska dokumenteras.

Stiftelsen ska bedriva aktivt arbete med att själv eller genom universiteten eller annan digitalisera och tillgängliggöra detta material. Stiftelsens ändamål ska kunna främjas genom att Stiftelsen helt eller delvis finansierar sådan verksamhet.

Stiftelsen ska finansieras genom gåvor, bidrag eller andra ekonomiska tillskott.

 • § 5. Styrelse

Stiftelsen ska ha en styrelse för förvaltning av stiftelsens angelägenheter.

Styrelsen ska bestå av minst sju och högst åtta ordinarie ledamöter och minst en och högst två suppleanter. Av ledamöterna ska åtminstone en ledamot vara disputerad i rättsvetenskap och representera akademien, åtminstone en ledamot vara medlem av Sveriges Advokatsamfund och vara verksam som advokat, åtminstone en ledamot vara justitieråd i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, åtminstone en ledamot representera landets universitetsbibliotek och åtminstone en ledamot företräda förlag som ger ut juridisk litteratur i Sverige.

I sin första sammansättning ska stiftelsens styrelse bestå av Johnny Herre (ordförande), Torbjörn Ingvarsson (vice ordförande), Christina Ramberg, Axel Calissendorff, André Andersson (kassör), Mette Strand, Pia Wahren och Cecilia Natvig (sekreterare) samt Katarina Olsson (suppleant).

Styrelsen äger rätt att själv utse nya styrelseledamöter. Sådant beslut kräver för sin giltighet enkel majoritet bland samtliga styrelseledamöter som ingår i styrelsen.

Samtliga ledamöter utses för en mandatperiod om två år med möjlighet till som mest två följande omval. Överlappande mandatperioder ska tillämpas så att val av fyra ledamöter sker ena året och tre till fyra ledamöter och i förekommande fall suppleant eller suppleanter det andra.

En styrelseledamot kan entledigas genom beslut av styrelsen. Ett sådant beslut förutsätter minst två tredjedelars majoritet bland samtliga övriga styrelseledamöter som ingår i styrelsen. Innan sådant beslut tas ska ledamot som föreslås bli entledigad ges tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut.

En styrelseledamot har rätt till ersättning för utlägg. För arbetet i styrelsen ska i övrigt inte utgå något arvode.

En styrelseledamot har rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Lämnar en styrelseledamot sitt uppdrag före utgången av mandatperioden kan ny ledamot väljas in för återstoden av mandatperioden.

 • § 6. Särskilt om styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör

Styrelsen ska ha en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en kassör.

Ledamot som väljs till ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör får inte väljas för annat uppdrag som ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör i styrelsen.

Styrelsen får upprätta arbetsordning och lämna särskilda instruktioner för sekreterarens arbete.

 • § 7. Sammanträden

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Ordföranden beslutar om tid och plats samt kallar till sammanträde. Under varje räkenskapsår ska åtminstone ett sammanträde hållas varvid beslut ska tas avseende godkännande av räkenskaperna. Styrelsen ska även sammankallas om en styrelseledamot begär det.

Kallelse till styrelsesammanträde ska ske minst två veckor i förväg, såvida det inte föreligger extraordinära omständigheter. Nödvändig dokumentation avseende de frågor som ska diskuteras vid sammanträdet ska åtfölja kallelsen.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

 • § 8. Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av dess ledamöter är närvarande, varav en av styrelseledamöterna ska vara ordföranden eller vice ordföranden. Om inte annat följer av dessa stadgar eller följer uttryckligen av svensk lag, ska styrelsens beslut fattas med enkel majoritet bland de närvarande styrelseledamöterna. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Särskilda regler om beslutsförhet följer av § 5 och § 13.

 • § 9. Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

 • § 10. Firmateckning

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess firma. Stiftelsens firma tecknas alltid två i förening. Styrelsen får utse andra personer att teckna stiftelsens firma.

 • § 11. Revision

Stiftelsens verksamhet och räkenskaper ska vara föremål för revision enligt vad som krävs enligt svensk rätt.

 • § 12. Tillsyn

Stiftelsen ska stå under tillsyn i enlighet med vid var tid gällande lag om stiftelser.

 • § 13. Ändring av stadgar

Med undantag för ändamålsföreskrifterna i § 3–4 kan samtliga delar av dessa stadgar ändras, upphävas eller åsidosättas utan tillstånd av myndighet genom beslut med minst två tredjedelars majoritet bland samtliga styrelseledamöter som ingår i styrelsen.

 • § 14. Upplösning

Stiftelsen ska bestå i minst fem år eller så lång tid därefter som det tar att uppfylla ändamålet, dvs. att digitalisera och tillgängliggöra relevant äldre juridisk litteratur. För det fall stiftelsen skulle upplösas ska stiftelsens förmögenhet överföras till en annan organisation vars syfte överensstämmer med stiftelsens ändamål.