Civilrätten vid finansiell leasing (1996)

en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt

Mikael Möller

Konkurs och kontrakt (1988)

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller