"Made in Sweden" (1990)

vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar?

Marianne Levin

14 uppsatser 1983-1991 (1992)

ersättningsrätt, kontraktsrätt, fastighetsrätt, offentlig rätt och processrätt

Bertil Bengtsson

21 uppsatser (2003)

skadestånd och försäkring, grundlag, fastighetsrätt och miljö, ur domarens synvinkel

Bertil Bengtsson

Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg

Aktiebolagsrättslig analys (2003)

ett tvärsnitt av nyckelfrågor

Erik Nerep

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Allmän plats (1978)

om samspelet mellan politirätt, privaträtt och socialrätt

Hans Ragnemalm

Allmän sakrätt (1973)

om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer

Henrik Hessler

Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell

Avtalsfrihet och rättvisa (2012)

en rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

Avtalsrätt (1997)

bakgrund, sammanfattning, utblick

Lars Erik Taxell

Brotten mot borgenärer (1986)

tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken

Madeleine Leijonhufvud

Börsjuridik (1985)

introduktion och litteraturanvisningar

Per Samuelsson

Civil olydnad (1993)

om staten, lagen och moralen

Dan Hanqvist

Consumer protection in Sweden (1986)

legislation, institutions and practice

Ulf Bernitz, John Draper

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 1

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 2

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 3

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 4

Peter Westberg

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

EG-rättens processuella verkan (1996)

en aspekt av fenomenet direkt verkan där internationell processrätt och domstolarnas roll står i centrum

Dan Reuterswärd

Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar (1988)

en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet

Hans-Gunnar Axberger

Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

Fastighetsmäklaren (1982)

en civilrättslig studie

Ulf Cervin

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Förhandlingsspelet (1989)

om affärsförhandling och kontraktsskrivning

Stefan Lindskog

Försäkringsgivarens regressrätt (1953)

The insurer's right of subrogation

Jan Hellner

Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Eva Lindell-Frantz, Carl Martin Roos

Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos

Grupptalan (1989)

det anglo-amerikanska class action institutet ur svenskt perspektiv

Per Henrik Lindblom

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Implementing human rights in Africa (2002)

the African Commission on Human and Peoples' Rights and individual communications

Inger Österdahl

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

Juridikens teori och metod (1995)

en introduktion till allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Juridisk argumentation (1990)

en lärobok i allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Kolliderande standardavtal (1988)

avtalsrättsligt, komparativt och rättsekonomiskt kring "the battle of the forms"

Ulf Göranson

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Konkurrens och priser i Norden (1971)

en komparativ studie av konkurrens- och prislagstiftningens syften och medel i de nordiska länderna

Ulf Bernitz

Konsensus (2002)

förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

Eva Ryrstedt

Korruption (2002)

en översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Thorsten Cars

Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren

Läromedelsrätt (1972)

upphovsrättslagen och fotolagen i tillämpning vid universitet och högskolor

Gunnar Karnell

Miljöprocess (2001)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 1

Per Henrik Lindblom

Miljöprocess (2002)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning

Per Henrik Lindblom

Nya jordabalken (1983)

kap. 16 och 18 Hävd och godtrosförvärv

Henrik Hessler

Obehöriga förfaranden med värdepapper (1981)

en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Henrik Hessler

Ogiltighet i sakrätten (1984)

svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor

Ulf Göranson

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Oskäliga avtalsvillkor inom civilrätten (1984)

en analys av svensk och dansk praxis kring 36 § avtalslagen

Jeannette Katzin Asketorp

Passivitet (1965)

en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie

Hjalmar Karlgren

Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger

Pressetiken i praktiken (1991)

en översikt av PO/PON:s praxis

Thorsten Cars

Rätt till egen bild (1986)

om oauktoriserad personbildsanvändning i massmedier

Marianne Levin

Rättsregel och rättsval (1984)

om rättsliga regel- och systemkonflikter i tid och rum

Åke Frändberg

Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten (1991)

inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m.m.

Bertil Bengtsson

Spedition och fraktavtal (1983)

med kommentar till Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser

Jan Ramberg

Straffrättens konkurrensproblem (1974)

en undersökning av förhållandet mellan straffbud

Madeleine Leijonhufvud

Studier i internationell äktenskapsrätt (1913)

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén

Successiva transporter (1968)

en studie i transportöransvar

Kurt Grönfors

Svensk marknadsrätt (1991)

etablering, konkurrens, prissättning, marknadsföring, produktsäkerhet, konsumentskydd

Ulf Bernitz

Säljarens kontrollansvar (2004)

skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt köplagen och CISG

Björn Sandvik

Särskilda avtalstyper 1 (1976)

gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra uppdrag

Bertil Bengtsson

Threat to the peace (1998)

the interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter

Inger Österdahl

Unsafe ports and berths (1967)

a comparative study of the charterer's liability in Anglo-American and Scandinavian law

Jan Ramberg

Vad är rätt? (1995)

om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation

Aleksander Peczenik

Varumärkesrättens skyddsobjekt (2004)

om ordkännetecknets mening och referens

Per Jonas Nordell

Återvinning utom konkurs (1989)

svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances

Ulf Göranson

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad