Svensk exekutionsrätt. H. 1 (1938)

Inledning ; Utsökning i allmänhet

Åke Hassler

Läkarsekretessen (1962)

en rättslig undersökning

Lars Welamson

Domvillobesvär av tredje man (1956)

ett bidrag till läran om tredjemansskyddet i civilprocessen

Lars Welamson

Internationella adoptivförhållanden (1923)

en studie till 26 och 27 §§ adoptionslagen

Åke Hassler

Civilprocessrätt (1956)

huvuddragen av domstolsväsendet och rättegången i tvistemål enligt RB. H. 1

Åke Hassler

EU och Europatanken (1994)

ett rättsligt och historiskt perspektiv

Per Cramér

Neutralitetsbegreppet (1989)

den permanenta neutralitetens utveckling

Per Cramér

Bidrag till läran om förfalskningsbrotten (1941)

företrädesvis enligt gällande svensk rätt

Ivar Agge

Om rättsvillfarelse (1956)

en straffrättslig undersökning

Hans Thornstedt

Går det att bevisa? (1989)

perspektiv på domstolsprocessen

Per Olof Bolding

Två rättegångar (1989)

hur går det till i en svensk domstol?

Per Olof Bolding

Skiljeförfarande och rättegång (1956)

en studie i processuell organisation och rättstillämpningsmetodik

Per Olof Bolding

Skiljedom (1962)

studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms giltighet och verkställbarhet

Per Olof Bolding

Om begreppet nyttjanderätt till fast egendom (1944)

en studie över nyttjanderättslagens tillämpningsområde och en analys av nyttjanderättsbegreppet med särskild hänsyn till svensk rättspraxis

Fritjof Lejman

Bed och arbeta = Ora et labora (2011)

om religionsfrihet i arbetsliv och skola : juridik, samhälle, praktik

Reinhold Fahlbeck

Företagsformer (1995)

en översikt över associationsrätten

Carl Martin Roos

Anställda i styrelsen (1988)

lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

Krister Moberg

Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat (2018)

och totalt tjugo konkreta exempel på forskning kring bankjuridiska teman som illustrerar vad en resultatinriktning skulle kunna tillföra i förmögenhetsrätten

Claes Martinson

Straffet, skadeståndet och vitet (1942)

en studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt

Per Olof Ekelöf

Brott och nåd (1953)

studier i svensk statsrätt och straffrätt

Alvar Nelson

Swedish software law (1995)

as related primarily to EC directives

Jan Rosén

Aktiebolagens finansieringsformer (1977)

en undersökning av reglerna om realisationsvinst

Nils Mattsson

Culpa i trafiken (1998)

reflektioner kring sex straffrättsliga fall

Magnus Ulväng

Stjärnfamiljejuridik (2015)

svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv

Erik Mägi, Lina-lea Zimmerman

Förfalskningsbrotten (1895)

med särskildt afseende på det objektiva reqvisitet vid förfalskning af handlingar, enligt svensk gällande straffrätt

Johan C. W. Thyrén

Läga (1999)

lägenhet med äganderätt

Margareta Brattström

Tjänsteentreprenad (1986)

ett sätt att organisera arbetet?

Ronnie Eklund

Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper (1956)

några problem inom den allmänna processrättsläran

Per Olof Ekelöf

Momsfri sjukvård (2015)

en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt

Robert Påhlsson

Sponsring (2008)

avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Robert Påhlsson

Bolagisering - ett mode eller ett måste? (1992)

arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner

Ronnie Eklund

Säljarens garantiutfästelser vid lösöreköp (1982)

särskilt med beaktande av köparens befogenheter vid faktiskt fel i köpgodset

Peter Wetterstein

Svensk sakrätt 2 (1970)

Fast egendom, Senare avd.

Östen Undén

Svensk sakrätt 2 (1969)

Fast egendom, Förra avd.

Östen Undén

Justitia et prudentia (2014)

rättsbildning genom rättstillämpning : Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

Elsa Trolle Önnerfors

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 4 (2007)

Realism och skandinavisk realism : 1911-1950

Lars Björne

Kunskapsutveckling och beskattning (2005)

om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling

Jan Kellgren

Fusionsdirektivet (2005)

svensk beskattning i EG-rättslig belysning

Kristina Ståhl

The binding force of treaties under international law (1997)

handbook for government lawyers and human rights advocates

Per Sevastik

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Förutsebarhet (1987)

en studie i Regeringsrättens rättstillämpning

Sture Bergström

Senmodern ansvarsrätt (2001)

privaträtt som redskap för mikropolitik

Thomas Wilhelmsson

Social civilrätt (1987)

om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror

Thomas Wilhelmsson

Fri rörlighet i Norden (2014)

Nordiska gränshinder i rättslig belysning

Henrik Wenander

Djuren, läkarna och lagen (2009)

en rättslig studie om djurförsöksetik

Katarina Alexius Borgström

Motköpsavtalet i öst-västhandeln (1985)

en juridisk analys utifrån svensk rätt

Staffan Myrdal

Bostadsbeskattningen i det nya skattesystemet (1991)

synpunkter på dess struktur och effekter

Peter Melz

Upphovsrätt i konkurrens (2005)

särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering

Dan Eklöf

Om allmän förvaltningsrätt (1958)

anteckningar om metodik och rättsåskådning

Stig Jägerskiöld

Likhet inför skattelag (2007)

likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten

Robert Påhlsson

Levnadskostnader (1997)

gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster

Robert Påhlsson

Hunden klockan tre och fjorton (2005)

rapport från juridikens tankevärld

Robert Påhlsson

Den starka statens fall? (2002)

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll

Mot en ny kommunalrätt (1992)

om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

Lena Marcusson

Civilrätten vid finansiell leasing (1996)

en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt

Mikael Möller

Teaterrätt (1971)

teatrarnas rättsliga ansvar för innehållet i föreställningar

Stig Strömholm

Om rätten till arbetstagares uppfinningar (1950)

kommentar till lagen den 18 juni 1949 om rätten till arbetstagares uppfinningar m.m.

Sigurd Dennemark

Återpantsättning (2005)

om pantsättning av pant och panträtt

Staffan Myrdal

Marknadsmissbruk (2002)

insiderbrott och kursmanipulation

Catarina af Sandeberg

"Uteslutande rätt att förfoga över verket" (1954)

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström

Narkotikabrotten (1993)

en straffrättslig studie

Olle Hoflund

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark

Sveriges medeltidslagar (1988)

europeisk rättstradition i politisk omvandling

Elsa Sjöholm

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 3 (2002)

Den konstruktiva riktningen : 1871-1910

Lars Björne

Från lagtolkning till lagstiftning (1989)

Högsta domstolen och godtrosförvärven

Erik Anners

Nordisk rättskällelära (1991)

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

Evidence, crime and the legal profession (1997)

the emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

Heikki Pihlajamäki

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 1 (1995)

Patrioter och institutionalister : tiden före år 1815

Lars Björne

Continuity and contract (2004)

historical perspectives on the employee's duty of obedience in Swedish labour law

Mats Kumlien

Uppfostran och straff (1997)

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Rättsvetenskapens princip (2004)

till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära

Marie Sandström

Laga fång för medeltidens kvinnor och män (2010)

skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500

Gabriela Bjarne Larsson

Jura Novit Curia (2018)

en rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

Adam Croon

Skadestånd vid äktenskapsskillnad (1973)

en rättssociologisk och jurimetrisk studie

Åke Saldeen

Vårdslöshet i trafik (1980)

historisk utveckling, lagkommentar

Olle Hoflund

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 2 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Att hävda sin rätt (1997)

synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd

Maria Ågren

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 1 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Lag och lyra (1989)

essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin

Stig Strömholm

Kvinnor och rätt (1979)

översikt över de viktigare sambanden mellan kvinnokön och rättsregler

Lotta Vahlne Westerhäll

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Tvångsmedel 1 (1993)

Personella tvångsmedel i straffprocessen

Torleif Bylund

EG och immaterialrätten (1985)

gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt

Lars Pehrson

Den enskilde och det allmänna (1987)

studier i stats- och förvaltningsrätt

Hans Ragnemalm

Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

Kolliderande standardavtal (1988)

avtalsrättsligt, komparativt och rättsekonomiskt kring "the battle of the forms"

Ulf Göranson

Rättsregel och rättsval (1984)

om rättsliga regel- och systemkonflikter i tid och rum

Åke Frändberg

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

"Made in Sweden" (1990)

vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar?

Marianne Levin

Rätt till egen bild (1986)

om oauktoriserad personbildsanvändning i massmedier

Marianne Levin

Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell

Återvinning utom konkurs (1989)

svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances

Ulf Göranson

Brotten mot borgenärer (1986)

tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken

Madeleine Leijonhufvud

Grupptalan (1989)

det anglo-amerikanska class action institutet ur svenskt perspektiv

Per Henrik Lindblom

Ogiltighet i sakrätten (1984)

svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor

Ulf Göranson

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Studier i internationell äktenskapsrätt (1913)

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Avtalsrätt (1997)

bakgrund, sammanfattning, utblick

Lars Erik Taxell

Aktiebolagsrättslig analys (2003)

ett tvärsnitt av nyckelfrågor

Erik Nerep

Varumärkesrättens skyddsobjekt (2004)

om ordkännetecknets mening och referens

Per Jonas Nordell

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos

Miljöprocess (2002)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning

Per Henrik Lindblom

Miljöprocess (2001)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 1

Per Henrik Lindblom

Läromedelsrätt (1972)

upphovsrättslagen och fotolagen i tillämpning vid universitet och högskolor

Gunnar Karnell

Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger

Nya jordabalken (1983)

kap. 16 och 18 Hävd och godtrosförvärv

Henrik Hessler

Pressetiken i praktiken (1991)

en översikt av PO/PON:s praxis

Thorsten Cars

Fastighetsmäklaren (1982)

en civilrättslig studie

Ulf Cervin

Konsensus (2002)

förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

Eva Ryrstedt

Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Eva Lindell-Frantz, Carl Martin Roos

EG-rättens processuella verkan (1996)

en aspekt av fenomenet direkt verkan där internationell processrätt och domstolarnas roll står i centrum

Dan Reuterswärd

Civil olydnad (1993)

om staten, lagen och moralen

Dan Hanqvist

Börsjuridik (1985)

introduktion och litteraturanvisningar

Per Samuelsson

Avtalsfrihet och rättvisa (2012)

en rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

Korruption (2002)

en översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Thorsten Cars

Förhandlingsspelet (1989)

om affärsförhandling och kontraktsskrivning

Stefan Lindskog

Allmän sakrätt (1973)

om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer

Henrik Hessler

Obehöriga förfaranden med värdepapper (1981)

en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Henrik Hessler

Oskäliga avtalsvillkor inom civilrätten (1984)

en analys av svensk och dansk praxis kring 36 § avtalslagen

Jeannette Katzin Asketorp

21 uppsatser (2003)

skadestånd och försäkring, grundlag, fastighetsrätt och miljö, ur domarens synvinkel

Bertil Bengtsson

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

Allmän plats (1978)

om samspelet mellan politirätt, privaträtt och socialrätt

Hans Ragnemalm

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 4

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 3

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 2

Peter Westberg

Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål (2004)

en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 1

Peter Westberg

Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar (1988)

en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet

Hans-Gunnar Axberger

Svensk marknadsrätt (1991)

etablering, konkurrens, prissättning, marknadsföring, produktsäkerhet, konsumentskydd

Ulf Bernitz

Consumer protection in Sweden (1986)

legislation, institutions and practice

Ulf Bernitz, John Draper

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

Straffrättens konkurrensproblem (1974)

en undersökning av förhållandet mellan straffbud

Madeleine Leijonhufvud

Säljarens kontrollansvar (2004)

skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt köplagen och CISG

Björn Sandvik

Passivitet (1965)

en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie

Hjalmar Karlgren

Konkurrens och priser i Norden (1971)

en komparativ studie av konkurrens- och prislagstiftningens syften och medel i de nordiska länderna

Ulf Bernitz

Kutym och rättsregel (1960)

en civilrättslig undersökning

Hjalmar Karlgren

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

Spedition och fraktavtal (1983)

med kommentar till Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser

Jan Ramberg

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

Successiva transporter (1968)

en studie i transportöransvar

Kurt Grönfors

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

Juridikens teori och metod (1995)

en introduktion till allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Vad är rätt? (1995)

om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation

Aleksander Peczenik

Juridisk argumentation (1990)

en lärobok i allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Unsafe ports and berths (1967)

a comparative study of the charterer's liability in Anglo-American and Scandinavian law

Jan Ramberg

Försäkringsgivarens regressrätt (1953)

The insurer's right of subrogation

Jan Hellner

Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten (1991)

inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m.m.

Bertil Bengtsson

Implementing human rights in Africa (2002)

the African Commission on Human and Peoples' Rights and individual communications

Inger Österdahl

Threat to the peace (1998)

the interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter

Inger Österdahl

14 uppsatser 1983-1991 (1992)

ersättningsrätt, kontraktsrätt, fastighetsrätt, offentlig rätt och processrätt

Bertil Bengtsson

Särskilda avtalstyper 1 (1976)

gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra uppdrag

Bertil Bengtsson

Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson