Inkomst eller kapitalvinst (1959)

inkomstskatteproblem vid obligations- och fastighetsaffärer

Leif Mutén

Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet (1977)

studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915

Rolf Nygren

Rättsskyddsprincipen (1997)

EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilprocessuellt perspektiv

Torbjörn Andersson

Samtycke och risktagande (1962)

studier i skadeståndsrätt

Anders Agell

Tillräckliga skäl (1960)

studier över förutsättningarna för allmänt åtal

Carl M. Elwing

Tolkning och utfyllning (2008)

undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema

Joel Samuelsson

Direktkrav (1999)

om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär

Laila Zackariasson

Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar (2015)

om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande

Linnea Wegerstad

Domarrollen (2009)

rättsregler, yrkeskultur och ideal

Olof Ställvik

The negotiable child (2007)

the ILO labour campaign 1919-1973

Marianne Dahlén

Servitut, förmån och last (1960)

en studie över servitutsfigurens funktion och avgränsning, särskilt dess förhållande till nyttjanderätt

Sten Hillert

Searching for equality (2007)

sex discrimination, parental leave and the Swedish model with comparisons to EU, UK and US law

Laura Carlson

Verklig innebörd (2012)

en studie av inkomstskattepraxis

Jari Burmeister

Om företagaransvar (1948)

studier i specialstraffrätt

Hans Thornstedt

Information och ansvar (1991)

om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden

Per Samuelsson

Missbrukare i rättsstaten (2001)

en rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare

Ewa Gustafsson

Om arbetsprocessrätt (1974)

studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik

Reinhold Fahlbeck

Fackföreningen och rätten (1978)

en jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA

Boel Flodgren

Nedsättning av försäkringsersättning (1996)

en studie avseende konsumentförsäkringslagens 30-32 §§

Eva Lindell-Frantz

Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden (1997)

en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden

Johan Schelin

Skatter och civilrätt (1978)

en studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang

Sture Bergström

Bolagskonstruktioner och beskattningseffekter (1974)

en inkomstskatterättslig studie av handelsbolag och enkla bolag

Nils Mattsson

Arbetsdomstolen och lagstiftaren (1998)

om värderingar i rättsligt beslutsfattande

Olle Rimsten

Culpa legis Aquiliae enligt Justiniansk rätt (1893)

ett bidrag till läran om utomobligatoriskt skadestånd

Johan C. W. Thyrén

Mellan mäns händer (2008)

kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Jenny Westerstrand

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument (1988)

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning

Håkan Gabinus Göransson

Straffrätt och territorium (1976)

studier i internationell straffrätt

Per Falk

Fri rörlighet och finansiering av social trygghet (2002)

en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet

Thomas Erhag

Internationell konkurrensrätt (2000)

om främmande konkurrensrätts tillämplighet i svensk domstol

Michael Hellner

Eftertanke och förutseende (2001)

en rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden

Jan Darpö

Marknadsföringsansvar (1984)

om förutsättningarna för marknadsrättsligt och civilrättsligt ansvar för marknadsföringen

Mathias André

Straffprocessuella tvångsmedel (1987)

gripande, anhållande och häktning

Kerstin Nordlöf

Sociala rättigheter i förändring (2009)

en konstitutionellrättslig studie

Anna-Sara Lind

Mål och metoder vid tolkning av skattelag (1997)

med särskild inriktning på användning av förarbeten

Jan Kellgren

Talerätt i miljömål (1999)

särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen

Roberth Nordh

Samband i socialförsäkringen (2003)

en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

Ruth Mannelqvist

Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor (1999)

en skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Rättssystem och vetenskap (1977)

studier kring en analysmodell för ideologiska system

Dag Victor

Internationell kollektivavtalsreglering (2017)

en studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor

Erik Sinander

Om styrning av försäkringsvillkor (1977)

en rättsvetenskaplig studie angående avtalsfriheten vid frivillig skadeförsäkring

Thomas Wilhelmsson

Prissättning inom multinationella koncerner (1987)

amerikanska skatteregler i svensk belysning

Bertil Wiman

Preskriptionens funktioner (2005)

fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning

Herbert Jacobson

Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU (2002)

en studie i internationell privat- och processrätt

Marie Linton

Könsdiskriminering (2001)

en analys av nationell och internationell rätt

Lotta Lerwall

Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (1996)

en studie av beskattningen av den löpande avkastningen av aktieinvesteringar på bolags- och ägarnivå mot bakgrund av EG:s fria kapitalmarknad

Kristina Ståhl

Villkorsklausuler (2009)

om avtalsklausuler som utrikespolitiskt instrument

Andreas Moberg

Mötes- och demonstrationsfriheten (1997)

en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA

Thomas Bull

Formkravet vid fastighetsköp (1951)

särskilt dess inverkan på regler om förutsättningar och fel

Lennart Vahlén

Försvararens roll (2002)

ideologier och gällande rätt

Lena Ebervall

Lönediskriminering (2001)

en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag

Susanne Fransson

Fåmansaktiebolag (1999)

en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.

Mats Tjernberg

Riksskatteverkets rekommendationer (1995)

allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet

Robert Påhlsson

Näringsdrivande stiftelser (1996)

en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning

Katarina Olsson

Friskrivningsklausuler (1996)

giltighet och räckvidd : särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom

Thorsten Lundmark

Revisors oberoende (2004)

om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion

Adam Diamant

Prospektansvaret (2001)

caveat emptor eller caveat venditor?

Catarina af Sandeberg

A call for scientific purity (2006)

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

Om auktion (1900)

såsom medel att åvägabringa aftal

Tore Almén

Konkurs och kontrakt (1988)

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller

Kapitalvinstbeskattningens problem (1986)

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar

Peter Melz

EC State aid rules applied to taxes (2005)

an analysis of the selectivity criterion

Mona Aldestam

Politisk yttrandefrihet (1997)

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius Borgström

Ren förmögenhetsskada (1987)

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

Det allmänna som avtalspart (1998)

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Dolda vinstöverföringar (1990)

en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner

Richard Arvidsson

Ersättningsklausuler (1986)

vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott

Lena Olsen

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

Bevisbörda och bevistema (1970)

en studie av en bevisbörderegel i mål om föreningsrättskränkningar

Torleif Bylund

Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson

Om analog användning av rättsnormer (1973)

en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi

Åke Frändberg

Reklamation i konsumentavtal (2002)

en kontraktsrättslig studie av konsumentens reklamation som en förutsättning för att konsumenten skall kunna åberopa näringsidkarens avtalsbrott

Johan Bärlund

Tredjemansskyddets gränser (1976)

en studie av principen "köp bryter lega" och indelningen i sakrätter och obligatoriska rättigheter

Hans Forssell

Förlagsrätt (1989)

rättsfrågor vid förlagsavtal

Jan Rosén

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Häleribrottet (1969)

de objektiva rekvisiten i Brottsbalken 9 kap. 6 § i komparativ belysning

Göran Elwin

Formskydd (1984)

en rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgivning

Marianne Levin

EG-domstolens tolkningsutrymme (1997)

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund

Traditionsprincipen (1985)

de svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning

Ulf Göranson

Kollektivavtalslagen (1948)

studier över dess huvudprinciper

Svante Bergström

Fartygets skick och egenskaper (1989)

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

Läkemedelspatent (1998)

patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

Bengt Domeij

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Avtal och rösträtt (1969)

en aktiebolagsrättslig studie

Carl Martin Roos

Processhinder (1974)

om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt

Per Henrik Lindblom

Ett europeiserat arbetstagarinflytande (2015)

en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

Erik Sjödin

Rätten till programinnehållet i TV (1970)

studier i upphovsrätt, utövande konstnärers rätt och fotorätt

Gunnar Karnell

Tidsbegränsad anställning (1984)

en studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner

Ann Henning

CFC-lagstiftningen (2000)

en studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga

Lars-Erik Wenehed

Om stiftelser (1952)

studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt

Henrik Hessler

Våld mot tjänsteman (1990)

och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Gösta Westerlund

Domstols officialprövning (1988)

en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

Peter Westberg

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet (2004)

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

Mia Rönnmar

Bodelning och bostad (1998)

ekonomisk självständighet eller gemenskap

Eva Ryrstedt

Arbetsrätt och konkurrensrätt (2002)

en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

Per Norberg

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Finansiell leasing (1986)

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist

Barnet och rättsprocessen (2002)

rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

Titti Mattsson

Rätt till luftfart (1990)

studier över gränsdragningsfrågor i Luftfartslagen 7 kap. 1 §

Lars-Göran Malmberg

Ratio et auctoritas (1987)

ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

Gunnar Bergholtz

Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden (1952)

studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften

Kurt Grönfors

Sanktionsavgifter (1987)

särskilt vid olovligt byggande

Wiweka Warnling Conradson

Miljöskadeansvar (2002)

en skadeståndsrättslig studie med särkild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön

Björn Sandvik

JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Om vinstutdelning från aktiebolag (1995)

en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson

Rekonstruktion av ofullständiga avtal (1996)

särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader

Eric M. Runesson

Logistikavtalet (2005)

allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Jakob Heidbrink

Marknadsrätt (1969)

en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer

Ulf Bernitz

Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden (1950)

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner

Freedom of information in question (1992)

freedom of information in international law and the calls for a New World Information and Communication Order (NWICO)

Inger Österdahl