Freedom of information in question (1992)

freedom of information in international law and the calls for a New World Information and Communication Order (NWICO)

Inger Österdahl

Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden (1950)

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner

Marknadsrätt (1969)

en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer

Ulf Bernitz

Logistikavtalet (2005)

allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Jakob Heidbrink

Rekonstruktion av ofullständiga avtal (1996)

särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader

Eric M. Runesson

Om vinstutdelning från aktiebolag (1995)

en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson

JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Miljöskadeansvar (2002)

en skadeståndsrättslig studie med särkild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön

Björn Sandvik

Sanktionsavgifter (1987)

särskilt vid olovligt byggande

Wiweka Warnling Conradson

Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden (1952)

studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften

Kurt Grönfors

Ratio et auctoritas (1987)

ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

Gunnar Bergholtz

Rätt till luftfart (1990)

studier över gränsdragningsfrågor i Luftfartslagen 7 kap. 1 §

Lars-Göran Malmberg

Barnet och rättsprocessen (2002)

rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

Titti Mattsson

Finansiell leasing (1986)

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Arbetsrätt och konkurrensrätt (2002)

en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

Per Norberg

Bodelning och bostad (1998)

ekonomisk självständighet eller gemenskap

Eva Ryrstedt

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet (2004)

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

Mia Rönnmar

Domstols officialprövning (1988)

en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

Peter Westberg

Våld mot tjänsteman (1990)

och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Gösta Westerlund

Om stiftelser (1952)

studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt

Henrik Hessler

CFC-lagstiftningen (2000)

en studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga

Lars-Erik Wenehed

Tidsbegränsad anställning (1984)

en studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner

Ann Henning

Rätten till programinnehållet i TV (1970)

studier i upphovsrätt, utövande konstnärers rätt och fotorätt

Gunnar Karnell

Ett europeiserat arbetstagarinflytande (2015)

en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

Erik Sjödin

Processhinder (1974)

om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt

Per Henrik Lindblom

Avtal och rösträtt (1969)

en aktiebolagsrättslig studie

Carl Martin Roos

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Läkemedelspatent (1998)

patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

Bengt Domeij

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

Fartygets skick och egenskaper (1989)

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka

Kollektivavtalslagen (1948)

studier över dess huvudprinciper

Svante Bergström

Traditionsprincipen (1985)

de svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning

Ulf Göranson

EG-domstolens tolkningsutrymme (1997)

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund

Formskydd (1984)

en rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgivning

Marianne Levin

Häleribrottet (1969)

de objektiva rekvisiten i Brottsbalken 9 kap. 6 § i komparativ belysning

Göran Elwin

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Förlagsrätt (1989)

rättsfrågor vid förlagsavtal

Jan Rosén

Tredjemansskyddets gränser (1976)

en studie av principen "köp bryter lega" och indelningen i sakrätter och obligatoriska rättigheter

Hans Forssell