Skiljeförfarande och rättegång (1956)

en studie i processuell organisation och rättstillämpningsmetodik

Per Olof Bolding

Om rättsvillfarelse (1956)

en straffrättslig undersökning

Hans Thornstedt

Civilprocessrätt (1956)

huvuddragen av domstolsväsendet och rättegången i tvistemål enligt RB. H. 1

Åke Hassler

Domvillobesvär av tredje man (1956)

ett bidrag till läran om tredjemansskyddet i civilprocessen

Lars Welamson

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

"Uteslutande rätt att förfoga över verket" (1954)

studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget

Svante Bergström

Försäkringsgivarens regressrätt (1953)

The insurer's right of subrogation

Jan Hellner

Brott och nåd (1953)

studier i svensk statsrätt och straffrätt

Alvar Nelson

Om trafikskadeansvar utanför kontraktsförhållanden (1952)

studier över skadeståndsproblem vid trafik till lands, till sjöss och i luften

Kurt Grönfors

Om stiftelser (1952)

studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt

Henrik Hessler

Formkravet vid fastighetsköp (1951)

särskilt dess inverkan på regler om förutsättningar och fel

Lennart Vahlén

Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden (1950)

ett civilrättsligt problem i komparativ belysning

Jan Hellner

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström