Förhandlingsspelet (1989)

om affärsförhandling och kontraktsskrivning

Stefan Lindskog

Grupptalan (1989)

det anglo-amerikanska class action institutet ur svenskt perspektiv

Per Henrik Lindblom

Återvinning utom konkurs (1989)

svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances

Ulf Göranson

Lag och lyra (1989)

essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin

Stig Strömholm

Från lagtolkning till lagstiftning (1989)

Högsta domstolen och godtrosförvärven

Erik Anners

Två rättegångar (1989)

hur går det till i en svensk domstol?

Per Olof Bolding

Går det att bevisa? (1989)

perspektiv på domstolsprocessen

Per Olof Bolding

Neutralitetsbegreppet (1989)

den permanenta neutralitetens utveckling

Per Cramér

Domstols officialprövning (1988)

en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

Peter Westberg

Konkurs och kontrakt (1988)

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument (1988)

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning

Håkan Gabinus Göransson

Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar (1988)

en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet

Hans-Gunnar Axberger

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

Kolliderande standardavtal (1988)

avtalsrättsligt, komparativt och rättsekonomiskt kring "the battle of the forms"

Ulf Göranson

Sveriges medeltidslagar (1988)

europeisk rättstradition i politisk omvandling

Elsa Sjöholm

Anställda i styrelsen (1988)

lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

Krister Moberg