Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument (1988)

de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning

Håkan Gabinus Göransson

Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar (1988)

en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet

Hans-Gunnar Axberger

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

Kolliderande standardavtal (1988)

avtalsrättsligt, komparativt och rättsekonomiskt kring "the battle of the forms"

Ulf Göranson

Sveriges medeltidslagar (1988)

europeisk rättstradition i politisk omvandling

Elsa Sjöholm

Anställda i styrelsen (1988)

lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

Krister Moberg

Sanktionsavgifter (1987)

särskilt vid olovligt byggande

Wiweka Warnling Conradson

Ratio et auctoritas (1987)

ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

Gunnar Bergholtz

Ren förmögenhetsskada (1987)

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

Prissättning inom multinationella koncerner (1987)

amerikanska skatteregler i svensk belysning

Bertil Wiman

Straffprocessuella tvångsmedel (1987)

gripande, anhållande och häktning

Kerstin Nordlöf

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

Den enskilde och det allmänna (1987)

studier i stats- och förvaltningsrätt

Hans Ragnemalm

Social civilrätt (1987)

om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror

Thomas Wilhelmsson

Förutsebarhet (1987)

en studie i Regeringsrättens rättstillämpning

Sture Bergström

Finansiell leasing (1986)

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist