Svensk sakrätt 2 (1969)

Fast egendom, Förra avd.

Östen Undén

Successiva transporter (1968)

en studie i transportöransvar

Kurt Grönfors

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Unsafe ports and berths (1967)

a comparative study of the charterer's liability in Anglo-American and Scandinavian law

Jan Ramberg

Passivitet (1965)

en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie

Hjalmar Karlgren

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz