Kvinnor och rätt (1979)

översikt över de viktigare sambanden mellan kvinnokön och rättsregler

Lotta Vahlne Westerhäll

Allmän plats (1978)

om samspelet mellan politirätt, privaträtt och socialrätt

Hans Ragnemalm

Om styrning av försäkringsvillkor (1977)

en rättsvetenskaplig studie angående avtalsfriheten vid frivillig skadeförsäkring

Thomas Wilhelmsson

Rättssystem och vetenskap (1977)

studier kring en analysmodell för ideologiska system

Dag Victor

Rättshistoriska studier (1977)

tillägnade Gösta Hasselberg vid hans avgång från ämbetet den 30 juni 1976

Kjell Å. Modéer (red.)

Tredjemansskyddets gränser (1976)

en studie av principen "köp bryter lega" och indelningen i sakrätter och obligatoriska rättigheter

Hans Forssell

Straffrätt och territorium (1976)

studier i internationell straffrätt

Per Falk