Miljöprocess (2001)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 1

Per Henrik Lindblom

CFC-lagstiftningen (2000)

en studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga

Lars-Erik Wenehed

Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell

Bodelning och bostad (1998)

ekonomisk självständighet eller gemenskap

Eva Ryrstedt

Läkemedelspatent (1998)

patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

Bengt Domeij

Threat to the peace (1998)

the interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter

Inger Österdahl

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

EG-domstolens tolkningsutrymme (1997)

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund