Rekonstruktion av ofullständiga avtal (1996)

särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader

Eric M. Runesson

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Friskrivningsklausuler (1996)

giltighet och räckvidd : särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom

Thorsten Lundmark

Näringsdrivande stiftelser (1996)

en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning

Katarina Olsson

Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (1996)

en studie av beskattningen av den löpande avkastningen av aktieinvesteringar på bolags- och ägarnivå mot bakgrund av EG:s fria kapitalmarknad

Kristina Ståhl

Nedsättning av försäkringsersättning (1996)

en studie avseende konsumentförsäkringslagens 30-32 §§

Eva Lindell-Frantz

EG-rättens processuella verkan (1996)

en aspekt av fenomenet direkt verkan där internationell processrätt och domstolarnas roll står i centrum

Dan Reuterswärd

Civilrätten vid finansiell leasing (1996)

en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt

Mikael Möller

Om vinstutdelning från aktiebolag (1995)

en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson

Riksskatteverkets rekommendationer (1995)

allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet

Robert Påhlsson

Aktiebolagslagen (1995)

12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation

Stefan Lindskog

Aktiebolagslagen (1995)

6:e och 7:e kapitlet, Aktiekapitalnedsättning och egna aktier

Stefan Lindskog