Att hävda sin rätt (1997)

synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd

Maria Ågren

Uppfostran och straff (1997)

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Evidence, crime and the legal profession (1997)

the emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

Heikki Pihlajamäki

Levnadskostnader (1997)

gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster

Robert Påhlsson

The binding force of treaties under international law (1997)

handbook for government lawyers and human rights advocates

Per Sevastik

Rekonstruktion av ofullständiga avtal (1996)

särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader

Eric M. Runesson

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Friskrivningsklausuler (1996)

giltighet och räckvidd : särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom

Thorsten Lundmark

Näringsdrivande stiftelser (1996)

en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning

Katarina Olsson

Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (1996)

en studie av beskattningen av den löpande avkastningen av aktieinvesteringar på bolags- och ägarnivå mot bakgrund av EG:s fria kapitalmarknad

Kristina Ståhl

Nedsättning av försäkringsersättning (1996)

en studie avseende konsumentförsäkringslagens 30-32 §§

Eva Lindell-Frantz

EG-rättens processuella verkan (1996)

en aspekt av fenomenet direkt verkan där internationell processrätt och domstolarnas roll står i centrum

Dan Reuterswärd

Civilrätten vid finansiell leasing (1996)

en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt

Mikael Möller