Svensk marknadsrätt (1991)

etablering, konkurrens, prissättning, marknadsföring, produktsäkerhet, konsumentskydd

Ulf Bernitz

Pressetiken i praktiken (1991)

en översikt av PO/PON:s praxis

Thorsten Cars

Nordisk rättskällelära (1991)

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

Bostadsbeskattningen i det nya skattesystemet (1991)

synpunkter på dess struktur och effekter

Peter Melz

Rätt till luftfart (1990)

studier över gränsdragningsfrågor i Luftfartslagen 7 kap. 1 §

Lars-Göran Malmberg

Våld mot tjänsteman (1990)

och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Gösta Westerlund

Dolda vinstöverföringar (1990)

en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner

Richard Arvidsson

Juridisk argumentation (1990)

en lärobok i allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

"Made in Sweden" (1990)

vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar?

Marianne Levin