EG-domstolens tolkningsutrymme (1997)

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund

Politisk yttrandefrihet (1997)

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius

Avtalsrätt (1997)

bakgrund, sammanfattning, utblick

Lars Erik Taxell

Att hävda sin rätt (1997)

synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd

Maria Ågren

Uppfostran och straff (1997)

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Evidence, crime and the legal profession (1997)

the emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

Heikki Pihlajamäki

Rekonstruktion av ofullständiga avtal (1996)

särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader

Eric M. Runesson

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Friskrivningsklausuler (1996)

giltighet och räckvidd : särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom

Thorsten Lundmark

Näringsdrivande stiftelser (1996)

en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning

Katarina Olsson

EG-rättens processuella verkan (1996)

en aspekt av fenomenet direkt verkan där internationell processrätt och domstolarnas roll står i centrum

Dan Reuterswärd

Civilrätten vid finansiell leasing (1996)

en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt

Mikael Möller

Om vinstutdelning från aktiebolag (1995)

en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson

Aktiebolagslagen (1995)

12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation

Stefan Lindskog

Aktiebolagslagen (1995)

6:e och 7:e kapitlet, Aktiekapitalnedsättning och egna aktier

Stefan Lindskog