Implementing human rights in Africa (2002)

the African Commission on Human and Peoples' Rights and individual communications

Inger Österdahl

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

Korruption (2002)

en översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Thorsten Cars

Konsensus (2002)

förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

Eva Ryrstedt

Miljöprocess (2002)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning

Per Henrik Lindblom

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 3 (2002)

Den konstruktiva riktningen : 1871-1910

Lars Björne

Marknadsmissbruk (2002)

insiderbrott och kursmanipulation

Catarina af Sandeberg

Den starka statens fall? (2002)

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll

JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Prospektansvaret (2001)

caveat emptor eller caveat venditor?

Catarina af Sandeberg

Lönediskriminering (2001)

en arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag

Susanne Fransson

Könsdiskriminering (2001)

en analys av nationell och internationell rätt

Lotta Lerwall

Eftertanke och förutseende (2001)

en rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden

Jan Darpö

Missbrukare i rättsstaten (2001)

en rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare

Ewa Gustafsson