Lag och lyra (1989)

essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin

Stig Strömholm

Från lagtolkning till lagstiftning (1989)

Högsta domstolen och godtrosförvärven

Erik Anners

Domstols officialprövning (1988)

en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

Peter Westberg

Konkurs och kontrakt (1988)

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller

Eko-brott, eko-lagar och eko-domstolar (1988)

en rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet

Hans-Gunnar Axberger

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

Kolliderande standardavtal (1988)

avtalsrättsligt, komparativt och rättsekonomiskt kring "the battle of the forms"

Ulf Göranson

Sveriges medeltidslagar (1988)

europeisk rättstradition i politisk omvandling

Elsa Sjöholm

Sanktionsavgifter (1987)

särskilt vid olovligt byggande

Wiweka Warnling Conradson

Ratio et auctoritas (1987)

ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

Gunnar Bergholtz

Ren förmögenhetsskada (1987)

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

Den enskilde och det allmänna (1987)

studier i stats- och förvaltningsrätt

Hans Ragnemalm

Finansiell leasing (1986)

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist

Ersättningsklausuler (1986)

vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott

Lena Olsen

Kapitalvinstbeskattningens problem (1986)

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar

Peter Melz

Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson