Sanktionsavgifter (1987)

särskilt vid olovligt byggande

Wiweka Warnling Conradson

Ratio et auctoritas (1987)

ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

Gunnar Bergholtz

Ren förmögenhetsskada (1987)

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

Prissättning inom multinationella koncerner (1987)

amerikanska skatteregler i svensk belysning

Bertil Wiman

Straffprocessuella tvångsmedel (1987)

gripande, anhållande och häktning

Kerstin Nordlöf

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad

Den enskilde och det allmänna (1987)

studier i stats- och förvaltningsrätt

Hans Ragnemalm

Social civilrätt (1987)

om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror

Thomas Wilhelmsson

Förutsebarhet (1987)

en studie i Regeringsrättens rättstillämpning

Sture Bergström

Finansiell leasing (1986)

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist

Ersättningsklausuler (1986)

vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott

Lena Olsen

Kapitalvinstbeskattningens problem (1986)

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar

Peter Melz

Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson

Consumer protection in Sweden (1986)

legislation, institutions and practice

Ulf Bernitz, John Draper