Bevisbörda och bevistema (1970)

en studie av en bevisbörderegel i mål om föreningsrättskränkningar

Torleif Bylund

Svensk sakrätt 2 (1970)

Fast egendom, Senare avd.

Östen Undén

Marknadsrätt (1969)

en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer

Ulf Bernitz

Avtal och rösträtt (1969)

en aktiebolagsrättslig studie

Carl Martin Roos

Häleribrottet (1969)

de objektiva rekvisiten i Brottsbalken 9 kap. 6 § i komparativ belysning

Göran Elwin

Svensk sakrätt 2 (1969)

Fast egendom, Förra avd.

Östen Undén

Successiva transporter (1968)

en studie i transportöransvar

Kurt Grönfors

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Unsafe ports and berths (1967)

a comparative study of the charterer's liability in Anglo-American and Scandinavian law

Jan Ramberg