Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Unsafe ports and berths (1967)

a comparative study of the charterer's liability in Anglo-American and Scandinavian law

Jan Ramberg

Passivitet (1965)

en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie

Hjalmar Karlgren

Om ersättning enligt vattenlagen (1964)

lagtext med kommentar och rättsfall

Nils Viklund

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Skiljedom (1962)

studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms giltighet och verkställbarhet

Per Olof Bolding