Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. D. 1 (1990)

Föreläsningar vid ett internationellt symposium 16–18 maj 1989 med anledning av Högsta domstolens 200-årsjubileum

Rolf Nygren (red.)

Fartygets skick och egenskaper (1989)

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka

Förlagsrätt (1989)

rättsfrågor vid förlagsavtal

Jan Rosén

Förhandlingsspelet (1989)

om affärsförhandling och kontraktsskrivning

Stefan Lindskog

Grupptalan (1989)

det anglo-amerikanska class action institutet ur svenskt perspektiv

Per Henrik Lindblom

Återvinning utom konkurs (1989)

svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances

Ulf Göranson

Lag och lyra (1989)

essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin

Stig Strömholm

Från lagtolkning till lagstiftning (1989)

Högsta domstolen och godtrosförvärven

Erik Anners

Domstols officialprövning (1988)

en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

Peter Westberg

Konkurs och kontrakt (1988)

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller