Passivitet (1965)

en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie

Hjalmar Karlgren

Om ersättning enligt vattenlagen (1964)

lagtext med kommentar och rättsfall

Nils Viklund

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Skiljedom (1962)

studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms giltighet och verkställbarhet

Per Olof Bolding

Läkarsekretessen (1962)

en rättslig undersökning

Lars Welamson

Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg