Miljöprocess (2001)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 1

Per Henrik Lindblom

CFC-lagstiftningen (2000)

en studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga

Lars-Erik Wenehed

Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell

Bodelning och bostad (1998)

ekonomisk självständighet eller gemenskap

Eva Ryrstedt

Läkemedelspatent (1998)

patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

Bengt Domeij

Det allmänna som avtalspart (1998)

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Threat to the peace (1998)

the interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter

Inger Österdahl

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg