EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

Korruption (2002)

en översikt över brottsbalkens regler om bestickning och mutbrott samt marknadsföringslagens generalklausul

Thorsten Cars

Konsensus (2002)

förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

Eva Ryrstedt

Miljöprocess (2002)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning

Per Henrik Lindblom

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 3 (2002)

Den konstruktiva riktningen : 1871-1910

Lars Björne

Marknadsmissbruk (2002)

insiderbrott och kursmanipulation

Catarina af Sandeberg

Den starka statens fall? (2002)

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll

Samband i socialförsäkringen (2003)

en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

Ruth Mannelqvist

21 uppsatser (2003)

skadestånd och försäkring, grundlag, fastighetsrätt och miljö, ur domarens synvinkel

Bertil Bengtsson

Aktiebolagsrättslig analys (2003)

ett tvärsnitt av nyckelfrågor

Erik Nerep