Oskäliga avtalsvillkor inom civilrätten (1984)

en analys av svensk och dansk praxis kring 36 § avtalslagen

Jeannette Katzin Asketorp

Ogiltighet i sakrätten (1984)

svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor

Ulf Göranson

Rättsregel och rättsval (1984)

om rättsliga regel- och systemkonflikter i tid och rum

Åke Frändberg

1667 års sjölag i ett 300-årigt perspektiv (1984)

ett rättshistoriskt symposium i Göteborg den 16-18 mars 1981

Kjell Å. Modéer (red.)

Traditionsprincipen (1985)

de svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning

Ulf Göranson

Börsjuridik (1985)

introduktion och litteraturanvisningar

Per Samuelsson

Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Eva Lindell-Frantz, Carl Martin Roos

EG och immaterialrätten (1985)

gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt

Lars Pehrson

Motköpsavtalet i öst-västhandeln (1985)

en juridisk analys utifrån svensk rätt

Staffan Myrdal

Finansiell leasing (1986)

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist

Ersättningsklausuler (1986)

vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott

Lena Olsen

Kapitalvinstbeskattningens problem (1986)

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar

Peter Melz