Grupptalan (1989)

det anglo-amerikanska class action institutet ur svenskt perspektiv

Per Henrik Lindblom

Återvinning utom konkurs (1989)

svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances

Ulf Göranson

Lag och lyra (1989)

essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin

Stig Strömholm

Från lagtolkning till lagstiftning (1989)

Högsta domstolen och godtrosförvärven

Erik Anners

Två rättegångar (1989)

hur går det till i en svensk domstol?

Per Olof Bolding

Går det att bevisa? (1989)

perspektiv på domstolsprocessen

Per Olof Bolding

Neutralitetsbegreppet (1989)

den permanenta neutralitetens utveckling

Per Cramér

Rätt till luftfart (1990)

studier över gränsdragningsfrågor i Luftfartslagen 7 kap. 1 §

Lars-Göran Malmberg

Våld mot tjänsteman (1990)

och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Gösta Westerlund

Dolda vinstöverföringar (1990)

en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner

Richard Arvidsson

Juridisk argumentation (1990)

en lärobok i allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Ersättningsrätt och ersättningssystem (1990)

en lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada

Carl Martin Roos

"Made in Sweden" (1990)

vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar?

Marianne Levin