Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth

EU och Europatanken (1994)

ett rättsligt och historiskt perspektiv

Per Cramér

Om vinstutdelning från aktiebolag (1995)

en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson

Riksskatteverkets rekommendationer (1995)

allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet

Robert Påhlsson

Aktiebolagslagen (1995)

12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation

Stefan Lindskog

Aktiebolagslagen (1995)

6:e och 7:e kapitlet, Aktiekapitalnedsättning och egna aktier

Stefan Lindskog

Vad är rätt? (1995)

om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation

Aleksander Peczenik

Juridikens teori och metod (1995)

en introduktion till allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 1 (1995)

Patrioter och institutionalister : tiden före år 1815

Lars Björne