Skiljedom (1962)

studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms giltighet och verkställbarhet

Per Olof Bolding

Om ersättning enligt vattenlagen (1964)

lagtext med kommentar och rättsfall

Nils Viklund

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Passivitet (1965)

en köprättslig och allmänt avtalsrättslig studie

Hjalmar Karlgren

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Unsafe ports and berths (1967)

a comparative study of the charterer's liability in Anglo-American and Scandinavian law

Jan Ramberg

Successiva transporter (1968)

en studie i transportöransvar

Kurt Grönfors