Rättshistoriska studier (1977)

tillägnade Gösta Hasselberg vid hans avgång från ämbetet den 30 juni 1976

Kjell Å. Modéer (red.)

Skatter och civilrätt (1978)

en studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang

Sture Bergström

Fackföreningen och rätten (1978)

en jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA

Boel Flodgren

Allmän plats (1978)

om samspelet mellan politirätt, privaträtt och socialrätt

Hans Ragnemalm

Kvinnor och rätt (1979)

översikt över de viktigare sambanden mellan kvinnokön och rättsregler

Lotta Vahlne Westerhäll

Vårdslöshet i trafik (1980)

historisk utveckling, lagkommentar

Olle Hoflund

Obehöriga förfaranden med värdepapper (1981)

en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker

Henrik Hessler