Preskriptionens funktioner (2005)

fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning

Herbert Jacobson

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

Återpantsättning (2005)

om pantsättning av pant och panträtt

Staffan Myrdal

Hunden klockan tre och fjorton (2005)

rapport från juridikens tankevärld

Robert Påhlsson

Upphovsrätt i konkurrens (2005)

särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering

Dan Eklöf

Fusionsdirektivet (2005)

svensk beskattning i EG-rättslig belysning

Kristina Ståhl

Kunskapsutveckling och beskattning (2005)

om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling

Jan Kellgren

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

A call for scientific purity (2006)

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Likhet inför skattelag (2007)

likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten

Robert Påhlsson

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 4 (2007)

Realism och skandinavisk realism : 1911-1950

Lars Björne

Mellan mäns händer (2008)

kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

Jenny Westerstrand

Sponsring (2008)

avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Robert Påhlsson