Jura Novit Curia (2018)

en rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

Adam Croon

Ett europeiserat arbetstagarinflytande (2015)

en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

Erik Sjödin

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 1 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 2 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Avtalsfrihet och rättvisa (2012)

en rättsfilosofisk studie

Ola Svensson

Laga fång för medeltidens kvinnor och män (2010)

skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500

Gabriela Bjarne Larsson

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Likhet inför skattelag (2007)

likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten

Robert Påhlsson

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

A call for scientific purity (2006)

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Samernas skatteland (2006)

i Norr- och Västerbotten under 300 år

Lennart Lundmark

Logistikavtalet (2005)

allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Jakob Heidbrink

EC State aid rules applied to taxes (2005)

an analysis of the selectivity criterion

Mona Aldestam

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp