Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. D. 1 (1990)

Föreläsningar vid ett internationellt symposium 16–18 maj 1989 med anledning av Högsta domstolens 200-årsjubileum

Rolf Nygren (red.)

Information och ansvar (1991)

om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden

Per Samuelsson

Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten (1991)

inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m.m.

Bertil Bengtsson

Svensk marknadsrätt (1991)

etablering, konkurrens, prissättning, marknadsföring, produktsäkerhet, konsumentskydd

Ulf Bernitz

Pressetiken i praktiken (1991)

en översikt av PO/PON:s praxis

Thorsten Cars

Nordisk rättskällelära (1991)

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

Bostadsbeskattningen i det nya skattesystemet (1991)

synpunkter på dess struktur och effekter

Peter Melz

Freedom of information in question (1992)

freedom of information in international law and the calls for a New World Information and Communication Order (NWICO)

Inger Österdahl