Svensk sakrätt 2 (1970)

Fast egendom, Senare avd.

Östen Undén

Konkurrens och priser i Norden (1971)

en komparativ studie av konkurrens- och prislagstiftningens syften och medel i de nordiska länderna

Ulf Bernitz

Teaterrätt (1971)

teatrarnas rättsliga ansvar för innehållet i föreställningar

Stig Strömholm

Kvittningslagen (1972)

kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt

Tore Sigeman

Läromedelsrätt (1972)

upphovsrättslagen och fotolagen i tillämpning vid universitet och högskolor

Gunnar Karnell

Om analog användning av rättsnormer (1973)

en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi

Åke Frändberg

Allmän sakrätt (1973)

om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer

Henrik Hessler

Skadestånd vid äktenskapsskillnad (1973)

en rättssociologisk och jurimetrisk studie

Åke Saldeen