Teaterrätt (1971)

teatrarnas rättsliga ansvar för innehållet i föreställningar

Stig Strömholm

Kvittningslagen (1972)

kommentar till lagen den 27 maj 1970 om arbetsgivares kvittningsrätt

Tore Sigeman

Läromedelsrätt (1972)

upphovsrättslagen och fotolagen i tillämpning vid universitet och högskolor

Gunnar Karnell

Om analog användning av rättsnormer (1973)

en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi

Åke Frändberg

Allmän sakrätt (1973)

om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer

Henrik Hessler

Skadestånd vid äktenskapsskillnad (1973)

en rättssociologisk och jurimetrisk studie

Åke Saldeen

Processhinder (1974)

om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt

Per Henrik Lindblom

Bolagskonstruktioner och beskattningseffekter (1974)

en inkomstskatterättslig studie av handelsbolag och enkla bolag

Nils Mattsson

Om arbetsprocessrätt (1974)

studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik

Reinhold Fahlbeck

Straffrättens konkurrensproblem (1974)

en undersökning av förhållandet mellan straffbud

Madeleine Leijonhufvud

Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos