Culpa i trafiken (1998)

reflektioner kring sex straffrättsliga fall

Magnus Ulväng

Fåmansaktiebolag (1999)

en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.

Mats Tjernberg

Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor (1999)

en skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Talerätt i miljömål (1999)

särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen

Roberth Nordh

Läga (1999)

lägenhet med äganderätt

Margareta Brattström

CFC-lagstiftningen (2000)

en studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga

Lars-Erik Wenehed

Internationell konkurrensrätt (2000)

om främmande konkurrensrätts tillämplighet i svensk domstol

Michael Hellner

Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell

JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Prospektansvaret (2001)

caveat emptor eller caveat venditor?

Catarina af Sandeberg