Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson

Consumer protection in Sweden (1986)

legislation, institutions and practice

Ulf Bernitz, John Draper

Brotten mot borgenärer (1986)

tolkning och tillämpning av straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken

Madeleine Leijonhufvud

Rätt till egen bild (1986)

om oauktoriserad personbildsanvändning i massmedier

Marianne Levin

Tjänsteentreprenad (1986)

ett sätt att organisera arbetet?

Ronnie Eklund

Sanktionsavgifter (1987)

särskilt vid olovligt byggande

Wiweka Warnling Conradson

Ratio et auctoritas (1987)

ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

Gunnar Bergholtz

Ren förmögenhetsskada (1987)

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

Prissättning inom multinationella koncerner (1987)

amerikanska skatteregler i svensk belysning

Bertil Wiman

Straffprocessuella tvångsmedel (1987)

gripande, anhållande och häktning

Kerstin Nordlöf

Överlåtelseförbud (1987)

studier i äganderättsinskränkningar av fast egendom genom avtal

Lars Lindblad