Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Freedom of information in question (1992)

freedom of information in international law and the calls for a New World Information and Communication Order (NWICO)

Inger Österdahl

Generös avtalstillämpning (1985)

om skadereglering i konsument- och företagsförsäkring

Eva Lindell-Frantz, Carl Martin Roos

Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos

Grupptalan (1989)

det anglo-amerikanska class action institutet ur svenskt perspektiv

Per Henrik Lindblom

Häleribrottet (1969)

de objektiva rekvisiten i Brottsbalken 9 kap. 6 § i komparativ belysning

Göran Elwin

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Hemrätt i hyreshuset (1994)

en rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd

Anna Christensen

HIV-smitta (1993)

straff- och skadeståndsansvar

Madeleine Leijonhufvud

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila