Logistikavtalet (2005)

allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Jakob Heidbrink

Lönefordran (1967)

studier över löneskydd och kvittningsregler

Tore Sigeman

Marknadsmissbruk (2002)

insiderbrott och kursmanipulation

Catarina af Sandeberg

Marknadsrätt (1969)

en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer

Ulf Bernitz

Miljöprocess (2001)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 1

Per Henrik Lindblom

Miljöprocess (2002)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning

Per Henrik Lindblom

Miljöskadeansvar (2002)

en skadeståndsrättslig studie med särkild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön

Björn Sandvik

Mot en ny kommunalrätt (1992)

om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

Lena Marcusson

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

Näringsdrivande stiftelser (1996)

en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning

Katarina Olsson

Narkotikabrotten (1993)

en straffrättslig studie

Olle Hoflund