Skadestånd vid äktenskapsskillnad (1973)

en rättssociologisk och jurimetrisk studie

Åke Saldeen

Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor (1999)

en skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Skatter och civilrätt (1978)

en studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang

Sture Bergström

Skiljedom (1962)

studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms giltighet och verkställbarhet

Per Olof Bolding

Skiljeförfarande och rättegång (1956)

en studie i processuell organisation och rättstillämpningsmetodik

Per Olof Bolding

Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson