Implementing human rights in Africa (2002)

the African Commission on Human and Peoples' Rights and individual communications

Inger Österdahl

Insiderbrott och svindleri (1988)

en studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige

Madeleine Leijonhufvud

JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Jura Novit Curia (2018)

en rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

Adam Croon

Juridikens teori och metod (1995)

en introduktion till allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Juridisk argumentation (1990)

en lärobok i allmän rättslära

Aleksander Peczenik

Kapitalvinstbeskattningens problem (1986)

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar

Peter Melz

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Kollektivavtalslagen (1948)

studier över dess huvudprinciper

Svante Bergström

Kolliderande standardavtal (1988)

avtalsrättsligt, komparativt och rättsekonomiskt kring "the battle of the forms"

Ulf Göranson

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Konkurrens och priser i Norden (1971)

en komparativ studie av konkurrens- och prislagstiftningens syften och medel i de nordiska länderna

Ulf Bernitz

Konkurs och kontrakt (1988)

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller