Allmän plats (1978)

om samspelet mellan politirätt, privaträtt och socialrätt

Hans Ragnemalm

Allmän sakrätt (1973)

om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer

Henrik Hessler

Anställda i styrelsen (1988)

lagen om styrelserepresentation för de privatanställda

Krister Moberg

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

Arbetsdomstolen och lagstiftaren (1998)

om värderingar i rättsligt beslutsfattande

Olle Rimsten

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet (2004)

en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

Mia Rönnmar

Arbetsrätt och konkurrensrätt (2002)

en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

Per Norberg

Arbetsskador och annat (1994)

inlägg i försäkringsdebatten

Carl Martin Roos

Arbetstagarbegreppet (1964)

om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt

Axel Adlercreutz

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Återpantsättning (2005)

om pantsättning av pant och panträtt

Staffan Myrdal

Återvinning utom konkurs (1989)

svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances

Ulf Göranson

Att hävda sin rätt (1997)

synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd

Maria Ågren