Dolda vinstöverföringar (1990)

en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner

Richard Arvidsson

Ersättningsklausuler (1986)

vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott

Lena Olsen

Kvinnor och rätt (1979)

översikt över de viktigare sambanden mellan kvinnokön och rättsregler

Lotta Vahlne Westerhäll

Muntlighetsprincipen (2006)

en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt

Eric Bylander

Arvsrätt (2006)

en lärobok om arv, boutredning och arvskifte

Åke Saldeen

Bevisbörda och bevistema (1970)

en studie av en bevisbörderegel i mål om föreningsrättskränkningar

Torleif Bylund

Skyddsändamål och adekvans (1993)

om skadeståndsansvarets gränser

Håkan Andersson

Om analog användning av rättsnormer (1973)

en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi

Åke Frändberg

Tvångsmedel 1 (1993)

Personella tvångsmedel i straffprocessen

Torleif Bylund

Reklamation i konsumentavtal (2002)

en kontraktsrättslig studie av konsumentens reklamation som en förutsättning för att konsumenten skall kunna åberopa näringsidkarens avtalsbrott

Johan Bärlund

EG och immaterialrätten (1985)

gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt

Lars Pehrson