Uppfostran och straff (1997)

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Rättsvetenskapens princip (2004)

till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära

Marie Sandström

Laga fång för medeltidens kvinnor och män (2010)

skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500

Gabriela Bjarne Larsson

Jura Novit Curia (2018)

en rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

Adam Croon

Om auktion (1900)

såsom medel att åvägabringa aftal

Tore Almén

Konkurs och kontrakt (1988)

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller

Skadestånd vid äktenskapsskillnad (1973)

en rättssociologisk och jurimetrisk studie

Åke Saldeen

Kapitalvinstbeskattningens problem (1986)

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar

Peter Melz

Vårdslöshet i trafik (1980)

historisk utveckling, lagkommentar

Olle Hoflund

EC State aid rules applied to taxes (2005)

an analysis of the selectivity criterion

Mona Aldestam

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 2 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Att hävda sin rätt (1997)

synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd

Maria Ågren

Politisk yttrandefrihet (1997)

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius Borgström

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 1 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Ren förmögenhetsskada (1987)

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

Det allmänna som avtalspart (1998)

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Lag och lyra (1989)

essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin

Stig Strömholm