Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. D. 1 (1990)

Föreläsningar vid ett internationellt symposium 16–18 maj 1989 med anledning av Högsta domstolens 200-årsjubileum

Rolf Nygren (red.)

Sveriges medeltidslagar (1988)

europeisk rättstradition i politisk omvandling

Elsa Sjöholm

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 3 (2002)

Den konstruktiva riktningen : 1871-1910

Lars Björne

Från lagtolkning till lagstiftning (1989)

Högsta domstolen och godtrosförvärven

Erik Anners

Nordisk rättskällelära (1991)

studier i rättskälleläran på 1800-talet

Lars Björne

Evidence, crime and the legal profession (1997)

the emergence of free evaluation of evidence in the Finnish nineteenth-century criminal procedure

Heikki Pihlajamäki

Den nordiska rättsvetenskapens historia D. 1 (1995)

Patrioter och institutionalister : tiden före år 1815

Lars Björne

Continuity and contract (2004)

historical perspectives on the employee's duty of obedience in Swedish labour law

Mats Kumlien

A call for scientific purity (2006)

Axel Hägerström's critique of legal science

Max Lyles

Uppfostran och straff (1997)

studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott

Mats Kumlien

Rättsvetenskapens princip (2004)

till frågan om rättsvetenskapens värdelöshet och Friedrich Julius Stahls rättsinstitutslära

Marie Sandström

Laga fång för medeltidens kvinnor och män (2010)

skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500

Gabriela Bjarne Larsson

Jura Novit Curia (2018)

en rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

Adam Croon

Om auktion (1900)

såsom medel att åvägabringa aftal

Tore Almén

Konkurs och kontrakt (1988)

om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

Mikael Möller

Skadestånd vid äktenskapsskillnad (1973)

en rättssociologisk och jurimetrisk studie

Åke Saldeen