Sociala rättigheter i förändring (2009)

en konstitutionellrättslig studie

Anna-Sara Lind

Mål och metoder vid tolkning av skattelag (1997)

med särskild inriktning på användning av förarbeten

Jan Kellgren

Kunskapsutveckling och beskattning (2005)

om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling

Jan Kellgren

Fusionsdirektivet (2005)

svensk beskattning i EG-rättslig belysning

Kristina Ståhl

Talerätt i miljömål (1999)

särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen

Roberth Nordh

Samband i socialförsäkringen (2003)

en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

Ruth Mannelqvist

The binding force of treaties under international law (1997)

handbook for government lawyers and human rights advocates

Per Sevastik

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Förutsebarhet (1987)

en studie i Regeringsrättens rättstillämpning

Sture Bergström

Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor (1999)

en skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Rättssystem och vetenskap (1977)

studier kring en analysmodell för ideologiska system

Dag Victor

Internationell kollektivavtalsreglering (2017)

en studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor

Erik Sinander

Senmodern ansvarsrätt (2001)

privaträtt som redskap för mikropolitik

Thomas Wilhelmsson

Social civilrätt (1987)

om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror

Thomas Wilhelmsson

Om styrning av försäkringsvillkor (1977)

en rättsvetenskaplig studie angående avtalsfriheten vid frivillig skadeförsäkring

Thomas Wilhelmsson