Aktiebolagsrättslig analys (2003)

ett tvärsnitt av nyckelfrågor

Erik Nerep

Fartygets skick och egenskaper (1989)

en befraktningsrättslig studie

Hannu Honka

I stället för straff (1992)

sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet

Josef Zila

Anställningsavtalet (1997)

om anställningsförhållandets individuella reglering

Jonas Malmberg

Varumärkesrättens skyddsobjekt (2004)

om ordkännetecknets mening och referens

Per Jonas Nordell

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Läkemedelspatent (1998)

patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

Bengt Domeij

Air charter (1961)

a study in legal development

Jacob W. F. Sundberg