Grupplivskyddet (1974)

studier kring en modern försäkringsform

Carl Martin Roos

Kollektivavtalet (1954)

studier över dess tillkomsthistoria

Axel Adlercreutz

Avtal och rösträtt (1969)

en aktiebolagsrättslig studie

Carl Martin Roos

Aktiebolagslagen (1995)

6:e och 7:e kapitlet, Aktiekapitalnedsättning och egna aktier

Stefan Lindskog

Aktiebolagslagen (1995)

12:e och 13:e kapitlet, Kapitalskydd och likvidation

Stefan Lindskog

Miljöprocess (2002)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 2, Bevisbörda, beviskrav, bevislättnad, rättskraft och sammanfattning

Per Henrik Lindblom

Miljöprocess (2001)

om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, talerätt, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. D. 1

Per Henrik Lindblom

Processhinder (1974)

om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt

Per Henrik Lindblom

Läromedelsrätt (1972)

upphovsrättslagen och fotolagen i tillämpning vid universitet och högskolor

Gunnar Karnell

Ett europeiserat arbetstagarinflytande (2015)

en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

Erik Sjödin

Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger