The binding force of treaties under international law (1997)

handbook for government lawyers and human rights advocates

Per Sevastik

Stödbrev (1994)

borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Förutsebarhet (1987)

en studie i Regeringsrättens rättstillämpning

Sture Bergström

Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor (1999)

en skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag

Leif Gäverth

Rättssystem och vetenskap (1977)

studier kring en analysmodell för ideologiska system

Dag Victor

Internationell kollektivavtalsreglering (2017)

en studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor

Erik Sinander

Senmodern ansvarsrätt (2001)

privaträtt som redskap för mikropolitik

Thomas Wilhelmsson

Social civilrätt (1987)

om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror

Thomas Wilhelmsson

Om styrning av försäkringsvillkor (1977)

en rättsvetenskaplig studie angående avtalsfriheten vid frivillig skadeförsäkring

Thomas Wilhelmsson

Prissättning inom multinationella koncerner (1987)

amerikanska skatteregler i svensk belysning

Bertil Wiman

Fri rörlighet i Norden (2014)

Nordiska gränshinder i rättslig belysning

Henrik Wenander

Preskriptionens funktioner (2005)

fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning

Herbert Jacobson

Djuren, läkarna och lagen (2009)

en rättslig studie om djurförsöksetik

Katarina Alexius Borgström