Läkarsekretessen (1962)

en rättslig undersökning

Lars Welamson

Bed och arbeta = Ora et labora (2011)

om religionsfrihet i arbetsliv och skola : juridik, samhälle, praktik

Reinhold Fahlbeck

Missbrukare i rättsstaten (2001)

en rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare

Ewa Gustafsson

Brott och nåd (1953)

studier i svensk statsrätt och straffrätt

Alvar Nelson

Momsfri sjukvård (2015)

en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt

Robert Påhlsson

Fri rörlighet och finansiering av social trygghet (2002)

en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet

Thomas Erhag

Sociala rättigheter i förändring (2009)

en konstitutionellrättslig studie

Anna-Sara Lind

Samband i socialförsäkringen (2003)

en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

Ruth Mannelqvist

Förutsebarhet (1987)

en studie i Regeringsrättens rättstillämpning

Sture Bergström

Djuren, läkarna och lagen (2009)

en rättslig studie om djurförsöksetik

Katarina Alexius Borgström

Mötes- och demonstrationsfriheten (1997)

en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA

Thomas Bull

Om allmän förvaltningsrätt (1958)

anteckningar om metodik och rättsåskådning

Stig Jägerskiöld

Den starka statens fall? (2002)

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll

Mot en ny kommunalrätt (1992)

om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

Lena Marcusson

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 2 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Politisk yttrandefrihet (1997)

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius Borgström

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 1 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Det allmänna som avtalspart (1998)

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Den enskilde och det allmänna (1987)

studier i stats- och förvaltningsrätt

Hans Ragnemalm

Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger

Pressetiken i praktiken (1991)

en översikt av PO/PON:s praxis

Thorsten Cars

Allmän plats (1978)

om samspelet mellan politirätt, privaträtt och socialrätt

Hans Ragnemalm

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Barnet och rättsprocessen (2002)

rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

Titti Mattsson

Sanktionsavgifter (1987)

särskilt vid olovligt byggande

Wiweka Warnling Conradson

JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson