Ersättning vid offentliga ingrepp 1 (1986)

Egendomsskyddet enligt regeringsformen

Bertil Bengtsson

JO-ämbetet (2001)

en offentligrättslig studie

Jesper Ekroth

Sanktionsavgifter (1987)

särskilt vid olovligt byggande

Wiweka Warnling Conradson

Barnet och rättsprocessen (2002)

rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

Titti Mattsson

Harmoniserade tulltaxor (1996)

införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

Christina Moëll

Allmän plats (1978)

om samspelet mellan politirätt, privaträtt och socialrätt

Hans Ragnemalm

Pressetiken i praktiken (1991)

en översikt av PO/PON:s praxis

Thorsten Cars

Pressetik (1994)

en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt

Hans-Gunnar Axberger

Kommuners lag- och domstolstrots (1995)

en undersökning av legaliteten i den kommunala förvaltningen, gränserna för den kommunala självstyrelsen samt statens möjligheter att utöva kontroll och ställa kommuner till ansvar

Wiweka Warnling Conradson

Avtal mellan kommuner och enskilda (2000)

avtalsslut och rättsverkningar

Tom Madell

Den enskilde och det allmänna (1987)

studier i stats- och förvaltningsrätt

Hans Ragnemalm

Det allmänna som avtalspart (1998)

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 1 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Politisk yttrandefrihet (1997)

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 2 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Mot en ny kommunalrätt (1992)

om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

Lena Marcusson

Den starka statens fall? (2002)

en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

Lotta Vahlne Westerhäll

Om allmän förvaltningsrätt (1958)

anteckningar om metodik och rättsåskådning

Stig Jägerskiöld

Mötes- och demonstrationsfriheten (1997)

en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA

Thomas Bull