Avtalsrätt (1997)

bakgrund, sammanfattning, utblick

Lars Erik Taxell

Aktiebolagsrättsliga studier (1994)

särskilt om kapitalskyddet

Erik Nerep

Deklarationer på Internet (2007)

rättssäkert eller osäkert

Eleonor Alhager

Studier i internationell äktenskapsrätt (1913)

särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna

Östen Undén

Kollektivavtalslagen (1948)

studier över dess huvudprinciper

Svante Bergström

Om räckvidden av den s. k. 200-kronors-regeln i kollektivavtalslagen (1950)

studier över enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt kollektivavtalslagen

Svante Bergström

Ogiltighet i sakrätten (1984)

svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor

Ulf Göranson

Traditionsprincipen (1985)

de svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning

Ulf Göranson

Grupptalan (1989)

det anglo-amerikanska class action institutet ur svenskt perspektiv

Per Henrik Lindblom

EG-domstolens tolkningsutrymme (1997)

om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten

Ola Wiklund