Ersättningsklausuler (1986)

vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott

Lena Olsen

Dolda vinstöverföringar (1990)

en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner

Richard Arvidsson

Lag och lyra (1989)

essäer om rättsvetenskap som humanistisk disciplin

Stig Strömholm

Det allmänna som avtalspart (1998)

särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar

Tom Madell

Ren förmögenhetsskada (1987)

särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart

Jan Kleineman

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 1 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

Politisk yttrandefrihet (1997)

en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid

Katarina Alexius Borgström

Att hävda sin rätt (1997)

synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd

Maria Ågren

Konstitutionellt kritiskt dömande, vol. 2 (2014)

förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

Martin Sunnqvist

EC State aid rules applied to taxes (2005)

an analysis of the selectivity criterion

Mona Aldestam

Vårdslöshet i trafik (1980)

historisk utveckling, lagkommentar

Olle Hoflund

Kapitalvinstbeskattningens problem (1986)

företrädesvis vid fastighetsförsäljningar

Peter Melz